Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Jaktregler og jakttider 2023-2024

Regler for utnytting av området og fastsatte jakttider på forskjellige arter - sesongen august 2023 - juli 2024

Overordnet informasjon

Reglene ble vedtatt på årsmøtet lørdag 15. juli 2023.

Alle som jakter og fangster skal ha utløst jaktkort for området og levere fangstrapport gjennom Inatur, eller til nød, direkte til post@akkarvikutmarkslag.no.

Overtredelser av jaktreglene kan medføre anmeldelse til politiet.

Kortsalg skjer kun gjennom Inatur-portalen, med mindre helt spesielle forhold tilsier noe annet.

Under jakten skal jegeren ALLTID ha med jaktkortet, enten skrevet ut selv eller slik den kommer ved kjøp gjennom Inatur.

På forespørsel fra jakttilsynet eller øvrig myndighet skal jaktkortet kunne vises fram.

Maksimalt tre personer kan gå sammen på jakt. Under opplæringsjakt teller ikke eleven.

Fangst av skadedyr premies med NOK 50 for kråke, 100 for ravn og 300 for mink. Forutsetningen er at alle føttene er innlevert innen 1. april 2024.

Jakttider:

NB: I periodene 1.-20. september og 1. januar til jaktslutt er jakt forbeholdt grunneier med inntil en gjest.
Dyreart Start SluttMerknad
Mink - -Ingen begrensning
Kråke 15.7.202331.3.2024 
Ravn 10.8.202328.2.2024 
Grågås 15.8.202323.12.2023 
Hare 10.9.202315.3.2024 
Siland 10.9.202323.12.2023 
Laksand 10.9.202323.12.2023 
Stokkand 21.8.202323.12.2023 
Rype (begge arter)10.9.202315.3.2024 
Orrfugl Fredes FredesInntil videre fredes orrfugl på hele Arnøya
Røyskatt 21.8.202315.3.2024 

NB: Utenbygds jegere har begrenset tilgang til jakt før 20. september og etter nyttår. Unntak er for hare og skadedyr som alle kan jakte innenfor tidsrammen i tabellen over.

Begrensninger i fangstkvote (bag limit):

Kvoter bestemmes av styret etter takseringen er gjort, senest 25. august 2023.

Tillatte fangsmetoder:

Hagle, rifle og snare er tillatte fangstredskaper.

Jakt med godkjent hund er tillatt KUN for grunneiere.

Snarefangst er tillatt KUN for grunneiere og under følgende forutsetninger:

  • Snarefangst er kun tillatt i perioden 1.11.2023 - 15.3.2024, jf. FOR-2022-01-21-128 § 5.
  • Snarene røktes minimum annenhver dag de er aktivert.
  • Melding om snarefangst skal sendes både Skjervøy kommune og Utmarkslaget senest ti dager før fangsten starter: post@skjervoy.kommune.no og leder@akkarvikutmarkslag.no
  • Meldingen skal gi opplysninger om brukerens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode.
  • Fangstrapport skal leveres Utmarkslaget via Inatur eller e-post til leder@akkarvikutmarkslag.no senest 10 dager etter endt jakt.
  • Fangstresultatet skal rapporteres til Skjervøy kommune senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype i Skjervøy. Meldingen sendes til post@skjervoy.kommune.no

Jaktkort, utlån og salg:

Alle typer kort er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Medlemmer av Utmarkslaget kan kjøpe et medlemskort til kr 300 pr. år, uavhengig av antall eiendommer de eier. Kortet gir tilgang til jakt hele jaktsesongen, med de begrensninger som er for jakttider på de enkelte arter.

Medlemskortet gjelder fra 1. august til 30. juni året etter. Medlemskortet kan hverken leies eller lånes ut.

Det selges sesongkort til maksimalt to nære familiemedlemmer av medlemmer i Utmarkslaget, som søsken, barn, barnebarn og foreldre, for kr 600. Sesongkort for medlemmers nærfamilie gjelder fra jaktstart til nyttår.

Dagskort tillates solgt fra jaktstart til nyttår. Det selges dagskort for kr 350 per dag, med maksimalt tre solgte kort pr. dag.

Gjestekort for periodene 10. til 20. september og 1. januar til jaktslutt selges som dagskort, med maksimalt et solgt kort pr. grunneier.

Det selges separate dagskort for gåsejakt til kr 200 per dag.

Diverse jaktregler

Ungdom fra 14 til 16 år og som ikke har bestått jegerprøven kan delta på opplæringsjakt gratis dersom tilsynspersonen har gyldig medlemskort, sesongkort eller dagskort. Det forutsettes at opplæringsjakten skjer i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og at fangsten rapporteres på tilsynspersonens fangstrapport.

Det er ikke tillatt å jakte nærmere enn 200 meter fra hus og hytter.

Referanser:

Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) - LOV-1981-05-29-38

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028 - FOR-2022-01-21-128

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - FOR-2002-03-22-313

Styret


Denne side oppdatert tirsdag 18.juli 2023 klokka 13:56