Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Vedtekter for Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag

Revidert i årsmøte 16. juli 2016

§ 1 Utmarkslag

Akkarvik & Sør-Rekvika Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor det område som fremgår av § 3. Forretningsadresse er Akkarvik, Skjervøy.

§ 2 Formål og arbeidsfelt

Lagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen, samt å tilgodese medlemmenes og den øvrige befolkningens interesser i utmark.

Laget skal i sitt arbeid sørge for en langsiktig ressursforvaltning. I henhold til lovgivningens bestemmelser skal laget:

 • forvalte fauna og jaktmuligheter
 • forvalte innlandsfiske og fiskemuligheter
 • forvalte lakse- og sjøørret og fiskemuligheter

§ 3 Avgrensning

I nord Akkarvik m/Akkarvikdalen med tilliggende fjellpartier (Kirkenes og Trolltinn) til og med Sør-Rekvika. I øst langs østsiden av Kirkenesfjellet til og med Lillekjellvåg (grense mot gnr. 59, bnr. 4). Deretter i vestlig retning i sammenheng, som omfatter Akkarvik, Nesset, Lillevik, Gjetvik, Sotnes, Skarvesteinen og til Breiskardtind (grense mot gnr. 62, bnr. 4).

§ 4 Arbeidsår og forpliktelser

Regnskaps- og arbeidsåret følger perioden 1. juni til 31. mai. Laget forpliktes av styrets leder sammen med sekretæren eller kasserer.

§ 5 Innmelding

Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av innmeldingserklæringen hvilken utmarksrettigheter laget påtar seg forvaltningen av og hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter.

Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom, og kan ikke skilles fra denne.

Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere som har utmark egnet til jakt i det området som avgrenses av § 3.

Etter særskilt godkjenning av styret kan grunneiere med mindre areal også tegne medlemskap. Lagets styre plikter snarest å gjøre nye eiere av utmarkslaget kjent med medlemskapets plikter, dvs. lagets vedtekter/statutter.

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøtet holdes innen 1. august hvert år, som regel 3. lørdag i juli.

Bare medlemmer har stemmerett på årsmøte. Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Fullmakten gjelder bare for ett årsmøte.

Årsmøte innkalles av styret.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret minimum 30 dager før årsmøtet avholdes.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst 30 dager før årsmøtet og saksliste vedlegges innkallingen.

Årsmøtet ledes av styrets leder.

Årsmøte skal:

 • velge to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen
 • behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, samt budsjettforslag for neste år
 • treffe avgjørelser om hvor stort beløp av det regnskapsmessige resultat av jakt, fiske og annen virksomhet som skal fordeles blant medlemmene eller avsettes til fonds
 • behandle styrets forslag til regler for utnytting av området
 • fastsette jakttider på forskjellige arter
 • behandle innkomne saker
 • velge leder for ett år om gangen
 • velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at to av medlemmene trer ut etter første året. Dette for å oppnå nødvendig kontinuitet
 • velge revisor
 • velge en valgkomite på tre personer

Videre kan årsmøtet:

 • foreta vedtektsendringer
 • delegere myndighet til styret/eller fagutvalg
 • velge utsending til utmarksmøte i Troms fylke
 • fastsette vederlag for tillitsverv

Årsmøte kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst fire ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen.
Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8 Styre

Laget ledes av et styre på 4 medlemmer med varamedlem. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder, interessegrupper og kjønn er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær.

Ved avgjørelse angående lagets økonomi skal kasserer være tilstede.

Styret skal avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.

Styret skal arbeide for en samfunnsmessig rasjonell arealanvendelse og utnyttelse av utmarksressursene i samsvar med lagets formål (kfr. § 2).

Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret:

 • sørge for at det blir utarbeidet utmarksplan (bruksplan) for området
 • arbeide for rasjonell viltstell og etter sakene er forelagt årsmøtet fastsette regler for beskatning, inndeling i jaktfelter, fredningstider, fangstmetoder m.v.
 • arbeide for rasjonelt fiskestell- og etter at sakene er forelagt årsmøtet – fastsette regler for beskatning, fredningstider m.v.
 • omsette utmarksressursene
 • arbeide for god opplysning blant lagets medlemmer om faglige spørsmål

Styret kan delegere deler av sin myndighet til nedsatte fagutvalg.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.

§ 9 Planlegging

Årsmøte i laget kan utarbeide og vedta:

 1. Utmarksplan (viltstellplan og fiskestellplan) for lagets område
 2. Regler for utarbeiding og behandling av detaljplaner som utarbeides på grunnlag av utmarksplan
 3. Reguleringsvedtekter og andre bestemmelser som det enkelte medlem plikter å rette seg etter
 4. Inndeling av lagets område i planenheter, fordelingssoner eller saksområder

Vedtak etter bokstav a blir gjort bindende for medlemmene ved vedtak på lagets årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Hvis dette kravet ikke blir oppfylt kan saken avgjøres på nytt årsmøte med vanlig flertall.

§ 10 Inntekter og utgifter

Det føres kun regnskap for lagets virksomhet. Utmarkslaget skal til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital. Egenkapitalens størrelse fastsettes av årsmøtet.

§ 11 Utmelding

Utmelding kan skje skriftlig med 3 måneders varsel til styrets leder. Utmelding gir ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt andelskapital. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler for øvrig. Utestengning kan skje ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier det.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvdelen av de stemmeberettige må være tilstede.

Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende.

For oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle økonomiske forpliktelser dekket.

Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler et veldedig formål i bygda.

§ 13 Tvister

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Det siste medlem oppnevnes av sorenskriveren i Troms.

Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (kfr. lov av 13.aug. 1915 nr.6) kap. 32.
Denne side oppdatert mandag 26.september 2016 klokka 21:04