Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Styremøte i Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag 17/9-16


Tilstede: Odd Thomassen
Per J Kristiansen
Erna Wilhelmsen
Forfall: Siw Haugnes
Tid: Lørdag, 17. september 2016 kl 1300
Sted: Hos Per i Akkarvik

1: Gjennomgang av årsmøte

Årsmøtet 2016 ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte.
Styret er av den oppfatning av at de som møter har satt seg inn i årsmøtedokumentene, dermed møter de godt forberedt til årsmøte.
Det kan virke som at gjennomføringen av årsmøte er kommet inn i «faste former», noe som bidrar til at avviklingen går «smertefritt»
Gode forslag til årsmøte, ga gode diskusjoner og vedtak til Utmarkslagets beste.

2. Gjennomgang av reviderte vedtekter
Vedtektene ble revidert på årsmøte, dette i henhold til § 6.
Nyreviderte vedtekter ble gjennomgått av styret.
Innspillene til vedtektene er forankret hos medlemmene i Utmarkslaget, det bidrar til at man får vedtekter som fremmer forvaltningen av jaktrettighetene i Utmarkslagets område.
De nyreviderte vedtektene vil etter styrets mening fungere tilfredsstillende i forhold til jakten

3. Brev fra Øistein Edvardsen - forbud mot snarefangst
Øistein Edvardsen har sendt et utfyllende brev til styret og medlemmer i Utmarkslaget angående årsmøtevedtaket om forbud mot snarefangst.
Brevet inneholder generelle fakta om utøvelse av snarefangst.
Han henviser til at vedtaket kun går utover en person som utøver snarefangst på lirype i Utmarkslagets område, det gjelder Øistein Edvardsen.
På bakgrunn av årsmøtevedtaket, har Øistein Edvardsen meldt seg ut av Utmarkslaget
Styrets forslag til årsmøte var enstemmig, innfør forbud mot snarefangst.
I etterkant av årsmøtevedtaket har flere av styrets medlemmer endret standpunkt fordi det ikke var informert om hvor mange som utøver snarefangst i Utmarkslagets område.
I tillegg fikk styrets medlemmer god teoretisk informasjon om hvordan snarefangst utøves.
Snarefangst er en tradisjonell fangstmetode som bør opprettholdes, den «fangster» ikke «mengder» av ryper som forslaget til årsmøte hevdet.
Det bekreftes av fangstrapportene fra Øistein Edvardsen de siste årene.
På bakgrunn av nye opplysninger og styremedlemmenes endringer av syn på snarefangst av rype, vil det på årsmøte 2017 bli fremmet et forslag om opphevelse av vedtaket.
Øistein vil bli tilskrevet angående styrets nye standpunkt til snarefangst på lirype.

4. Bygging av gapahuk i Geitvikdalen
Det ble bestemt på årsmøtet 2016 at styret skulle utrede oppsett av gapahuk i Geitvikdalen.
Styret har kommet frem til følgende:

 • Gapahuken settes opp i Geitvikdalen på felleseiendommen 60/4-8, Odd jobber med saken
 • Det innhentes tilbud fra 4 tilbydere som vil bli vurdert av styret, Erna jobber med saken
 • Det lages en plan fra bestilling til ferdigstillelse av gapahuken, styret jobber med saken.
 • Det søkes om friluftsmidler fra Troms fylkeskommune, Odd jobber med saken

Tidsplan for ferdigstillelse av gapahuken:

 • Innhenting av tilbud i løpet av oktober
 • Vurdering av tilbudene i løpet av oktober
 • Bestilling innen utgangen av desember
 • Levering i løpet av mars 2017
 • Frakting av gapahuken til Geitvikdalen, mars - april 2017
 • Oppsett av gapahuken, mai - juni 2016
 • Gapahuken skal være ferdig innen gjennomføring av årsmøte i Utmarkslaget 2017

Styret satser på at gapahuken blir satt opp på dugnad, hvis det ikke lar seg gjennomføre, må den settes opp med innleid arbeidskraft.

5. Jakt på fjellrype
Fjellrypebestanden har de siste årene gått betraktelig ned i Norge, dermed er fjellrypa kommet på rødlista.
Fangstresultatene de siste tre årene i Utmarkslagets område viser en betraktelig nedgang på skutte fjellryper.
Som et resultat av dette bør styret vurdere å fremme forslag til neste årsmøte om begrensninger eller stans av jakten på fjellrype.

6. Kontroll ved jaktstart 15. september 2016
Det ble gjennomført kontroll av jaktkort i Sør-Rekvika, torsdag 15/9-16, kontrollen ble utført av leder i Utmarkslaget, Odd Thomassen.
Det ble registrert tre jegere i en hytte i området.
På forespørsel om de hadde jaktkort var svaret nei fordi de jaktet på privat grunn. Eiendommen(e) som de jaktet på, var etter deres oppfatning, ikke medlem i Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag.
Talsmannen for jegerne uttalte at han hadde jaktet i området i 25 år uten jaktkort
Vedkommende som eier hytten som de bodde i, er ikke grunneier i området.
På bakgrunn av at leder i Utmarkslaget ikke er kjent med eiendomsgrensene og hvem som eier utmarka i området, ble det overfor jegerne uttalt at han skulle undersøke de faktiske forhold rundt eiendommene og jaktretten i Sør-Rekvika.
Når opplysningene angående eierforhold og jaktrett er fremskaffet, vil hytteeieren bli kontaktet for å få faktiske opplysninger rundt bruk av jaktterrenget i Sør-Rekvika

Møtet ferdig kl 1445

Odd Thomassen
Referent


Denne side oppdatert fredag 21.oktober 2016 klokka 20:57