Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Denne versjon ble utdelt under årsmøtet

Vedtekter for Akkarvik og Sør - Rekvik Utmarkslag

§ 1 Utmarkslag
Akkarvik og Sør-Rekvik Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor det område som fremgår av § 3 i vedtektene.
Forretningsadresse til Utmarkslaget er Akkarvik, Skjervøy

§ 2 Formål og arbeidsfelt
Utmarkslagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området for i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen, samt å tilgodese medlemmenes og den øvrige befolkningenes interesser i utmarken.
Laget skal i sitt arbeid sørge for en langsiktig ressursforvalting.
I henhold til lovgivningens bestemmelser skal laget:

 • forvalte fauna og jaktmuligheter
 • forvalte innlandsfiske og fiskemuligheter
 • forvalte fiskemuligheter for laks -og sjøørret
§ 3 Avgrensing
Utmarkslagets område avgrenses i NORD til Akkarvik m/Akkarvik dalen med tilliggende fjellpartier, Kirkenes og Trolltind til og med Sør- Rekvik.
I ØST langs østsiden av Kirkenesfjellet til og med Lillekjellvåg (grense mot gnr. 59, brn.4).
Deretter i VEST- lig retning i sammenheng, som omfatter Akkarvik, Nesset, Lillevik, Geitvik, Sotnes, Skarvesteinen til Breiskardtind (grense mot gnr. 62, bnr 4)

Ved kjøp av jaktkort, skal det informeres om Utmarkslagets område og hvilke retningslinjer som gjelder for jakten, herunder avstand fra bygninger og andre spesiell bestemmelser gjort av styret eller årsmøte.

§ 4 Arbeidsår og forpliktelser
Regnskaps- og arbeidsåret følger perioden 1. juni til 31. mai.
Laget forpliktes av styrets leder sammen med sekretær eller kasserer.

§ 5 Innmelding
Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere som har utmark i det området som avgrenses av § 3.
Innmelding i Utmarkslaget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av innmeldingserklæringen hvilke utmarksrettigheter laget påtar seg forvaltning av og hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter.
Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom, og kan ikke skilles fra denne.
Etter særskilt godkjenning av styret kan grunneiere med mindre areal tegne medlemskap.
Lagets styre plikter snarest å gjøre nye medlemmer av Utmarkslaget kjent med medlemskapets pliktet herunder vedtektene og statuttene for Utmarkslagets virksomhet.

§ 6 Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes innen 1. august hvert år.
Bare medlemmer har stemmerett på årsmøte, medlemmer kan la seg representere på årsmøte med fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt.
Årsmøte innkalles av styret.
Saker som medlemmene ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet til styre minimum 30 dager før årsmøte avholdes.
Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig til medlemmene minst 30 dager før årsmøte og sakslisten vedlegges innkallingen.

Årsmøte skal:

 • velge to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen
 • behandle styrets årsmelding og revidert regnskap
 • treffe avgjørelser om hvor stort beløp av det regnskapsmessige resultat av jakt, fiske og annen virksomhet som skal avsettes i fonds. Det skal ikke utbetales utbytte til medlemmene
 • behandle styrets forslag til regler for utnytting av Utmarkslagets område
 • behandle innkomne saker
 • velge leder for et år om gangen
 • velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer som står på valg
 • Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at ikke flere enn halvparten av medlemmene er på valg samtidig. For å oppnå dette kan et eller flere styremedlemmer velges for kun et år, dette for å oppnå kontinuitet i styret
 • velge revisor
 • velge en valgkomite på minimum to medlemmer

Videre kan årsmøte:

 • foreta vedtektsendringer
 • delegere myndighet til styret /eller fagutvalg
 • velge utsending til utmarksmøte i Troms fylke
 • fastsette vederlag for tillitsverv

Årsmøte kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst fire ukers varsel, saksliste skal følge innkallingen.
Det skal bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

§ 8 Styre
Utmarkslaget ledes av et styre på fire medlemmer med varamedlem. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områdene, interessegrupper og kjønn er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær.
Ved avgjørelser angående lagets økonomi skal kasserer være tilstede.

Styret skal:

 • utarbeide årsmelding med revidert regnskap
 • arbeide for en samfunnsmessig rasjonell arealanvendelse og utnyttelse av utmarksressursene i samsvar med lagets formål i § 2 i vedtektene
 • arbeide for rasjonell viltstell og etter at sakene er forelagt årsmøte, fastsette regler for beskatning, inndeling i jaktfelter, fredningstider, fangstmetoder m.v
 • omsette utmarksressursene
 • arbeide for god opplysning blant lagets medlemmer om faglige spørsmål

Styret kan delegere deler av sin myndighet til nedsatte fagutvalg.
Det skal føres protokoll fra styrets møtevirksomhet, denne skal være tilgjengelig for styrets medlemmer.

§ 9 Planlegging
Årsmøte i laget kan utarbeide og vedta:

 • utmarksplan(viltstell og fiskestellplan) for lagets område
 • regler for utarbeiding og behandling av detaljplaner som utarbeides på grunnlag av utmarksplanen
 • reguleringsvedtekter og andre bestemmelser som det enkelte medlem plikter å rette seg etter
 • inndeling av lagets område i planenheter, fordelingssoner eller saksområder

Vedtak etter kulepunkt 1 blir gjort gjeldende for medlemmene ved vedtak på lagets årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Hvis dette kravet ikke blir oppfylt kan saken avgjøres på nytt årsmøte med vanlig flertall.

§ 10 Salg av jaktkort
Jaktkort
Jaktkort kan selges i jaktperioden som er bestemt av årsmøte, normalt er dette i perioden
15. september til 15. mars.
Prisen på jaktkort reguleres ved årsmøtevedtak og er idag kr 200,-
Det skal ikke selges mer enn fem jaktkort pr. døgn.
Grunneierkort:
Grunneiere betaler en årsavgift på kr 100,- som gir rettigheter til jakt i oppgitt jaktperiode.
Grunneierkortene kan lånes ut til nærmeste familie, nærmeste familie er kone/mann og barn/stebarn.

Jakt og/eller grunneierkort skal sammen med Statskort skal være tilstede under jakten.
Alle grunneiere og personer som er valgt inn i styret kan kontrollere personer som jakter i Utmarkslagets område.
Ved overtredelse av vedtektene til Utmarkslaget i forbindelse med jakt, kan det iverksettes tiltak som:

 • skriftlig advarsel
 • anmeldelse av forholdet
 • tap av retten til jakt i Utmarkslagets jaktområde

§ 11 Inntekter og utgifter
Det føres kun regnskap for Utmarkslagets virksomhet. Utmarkslaget skal til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital, egenkapitalens størrelse fastsettes av årsmøtet.

§ 12 Utmelding
Utmelding av Utmarkslaget skal skje skriftlig med ett års varsel til styret ved leder. Utmelding gir ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt andelskapital. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på lagets fonds eller eiendeler. Utestenging kan skje ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier dette.

§ 13 Oppløsning
Oppløsing av Utmarkslagets kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått av foregående årsmøte. Minst halvparten av de stemmeberettige må være tilstede.
Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de oppmøtte.
For oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle økonomiske forpliktelser dekket.
Ved oppløsning tilfaller Utmarkslagets eiendeler et veldedig formål i Akkarvik.

§ 14 Tvister
Alle tvister mellom Utmarkslaget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelser og gjennomføring av disse vedtektene avgjøres ved bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver, det siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Troms.
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven, lov av 13. august 1915 nr 6, kapittel 32.


Denne side oppdatert søndag 19.juli 2015 klokka 13:59