Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Denne versjon ble sendt til medlemmene og publisert to dager før årsmøtet

Innkomne forslag

Det er kommet inn følgende forslag fra medlemmer i Utmarkslaget til årsmøte:

Henrik Richardsen:

 1. Det stillet et beløp opp mot NOK 20 000,- til disposisjon for drift av Lillebrygga pub
    Begrunnelsen er den samme som i fjor, bruks hus for hele bygda.

  Styrets innstilling
  Styret er enig i at man skal ha et «brukshus» for hele bygda
  Styret ved leder har hatt kontakt med eierne med forespørsel om at de sender en søknad til styret som beskriver hva pengene skal benyttes til, denne søknaden har ikke styret fått.
  I tillegg kommer forslaget fra en utenforstående person som ikke representerer eiersiden.

  Forslaget avslåes på bakgrunn av manglende søknad fra eierne som beskriver hva foreslåtte midler skal benyttes til.

 2. Styret bes kontakte rette grunneier for opprydding i Hamnebakken.
    Jeg tenker her på den gamle fiskehjellen.

  Styrets innstilling
  Initiativet om opprydding i Hamnebakken er meget bra slik at førsteinntrykket av området blir positivt for besøkende og fastboende i Akkarvik.
  Fiskehjellen kan være et verneverdig kulturminne, dette bør undersøkes for eventuell tiltak settes igang.
  Miljøavdelingen i Skjervøy kommune er rette instans for «å ta tak» i saken.

  Styret vil ikke initiere opprydding i Hamnebakken før essensielle opplysninger i forhold til kulturminner foreligger, samt at eierskapet til fiskehjellen er fremskaffet.
   
 3. Jeg ønsker fortsatt at utmarkslaget kommer i gang med salg av jaktkort allerede i høst fra 15/9-15

  Styrets innstiling
  Prøveordningen ble innført på årsmøte i 2012 og ble vedtatt for en treårsperiode som tilsier at ordningen fortsetter ut jaktsesongen 2015-16.
  Saken ble forelagt for årsmøte 2014 hvor den ble avslått.

  Styret avviser saken på ovennevnte grunnlag.
Øistein Edvardsen
 1. Årsmøtet velger en valgkomite på to personer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling på kandidater
  til aktuelle verv. Kandidater som innstilles skal være spurt på forhånd og bekreftet at de stiller til valg.

  Forslaget kan legges inn i vedtektene under § 6 som nytt kulepunkt eller ved å utvide § 8, § 8.2, Valgkomite.

  Styrets innstilling
  Utmarkslaget har ikke hatt en valgkomite som er en naturlig del av organisasjonslivet.
  En valgkomite kan bidra til at det blir lettere å få personer som er medlemmer i Utmarkslagets til å «ta» tillitsverv i styret.

  Styret anbefaler at forslaget legges inn som kulepunkt i vedtektene under § 6
Fra styret
 1. Endringer av vedtektene for Utmarkslaget, forslag til nye vedtekter

  Styrets anbefaling
  Styret anbefaler at gjennomgåtte vedtekter blir vedtatt av årsmøte

 2. Utlån av grunneierkort

  Styrets anbefaling
  Styret anbefaler at det utarbeides en paragraf i vedtektene § 10, Salg av jaktkort som følger:
  § 10 Salg av jaktkort
  Jaktkort
  Jaktkort kan selges i jaktperioden som er bestemt av årsmøte, normalt er dette i perioden
  15. september til 15. mars.
  Prisen på jaktkort reguleres ved årsmøtevedtak og er idag kr 200,-
  Det skal ikke selges mer enn fem jaktkort pr. døgn.
  Grunneierkort:
  Grunneiere betaler en årsavgift på kr 100,- som gir rettigheter til jakt i oppgitt jaktperiode.
  Grunneierkortene kan lånes ut til nærmeste familie under forutsetning at låntaker betaler jaktavgift på kr 200 pr. jaktdøgn. Nærmeste familie er kone/mann og barn/stebarn.

  Jakt eller grunneierkort skal sammen med Statskort skal være tilstede under jakten.
  Alle grunneiere og personer som er valgt inn i styret kan kontrollere personer som jakter i Utmarkslagets område.
  Ved overtredelse av vedtektene til Utmarkslaget i forbindelse med jakt, kan det iverksettes tiltak som:

  • skriftlig advarsel
  • anmeldelse av forholdet
  • tap av retten til jakt i Utmarkslagets jaktområde

 3. Rypetelling august 2015
  Det er planlagt med rypetelling i Utmarkslagets område i slutten av august 2015. Rypetellingen skal gjennomføres av Christian Lembrecht som har utført telling i de øvrige jaktområdene på Arnøya. Noen fra styret vil være med på rypetellingen for å lære hvordan den gjennomføres.

  Styret anbefaler at årsmøtet vedtar at det skal gjennomføres rypetelling i slutten av august 2015.


Denne side oppdatert søndag 19.juli 2015 klokka 14:02