Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Denne versjon ble utdelt under årsmøtet

Årsberetning for Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag 2014-2015

Styret
Styret har avholdt tre styremøter i løpet av jaktåret. Det er behandlet saker som blir tatt opp på årsmøtet. Styret har i tillegg hatt meget god kontakt på e:post og telefon.

Styret har i perioden bestått av følgende tillitsvalgte:
Verv periode navn
Leder 2014-2015 Odd Thomassen, på valg 2015
Styremedlem/kasserer 2009-2015 Odd Edvardsen
Styremedlem 2009-2015 Per Kristiansen
Styremedlem 2009-2015 Knut Henrik Pedersen, på valg 2015
Varamedlem 2005-2015 Erna Wilhelmsen, på valg 2015
Revisor 2007-2015 Ottar Fris

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:
Salg av jaktkort 2014-2015

Det har vært begrenset salg av jaktkort i perioden på grunn av årsmøtevedtak av 2012 om begrenset jakt for «utenbygds» jegere.
Per J Kristiansen har solgt jaktkort i 2014-2015 for kr 4000,-
Det er solgt 13 grunneierkort for kr 1300,- , total inntekt på salg av jaktkort er kr 5 300,-
Noen av grunneierne har lånt ut grunneierkort til «utenbygds» jegere, dette har skjedd i perioden hvor «utenbygds» jegere etter årsmøtevedtak av 2012 ikke har tillatelse til å jakte.

Jaktutbytte

Jaktår Lirype Fjellrype Hare
2014-15 55 30 49
2013-14 45 19 98
2012-13 69 50 75
2011-12 131 72 185
2010-11 89 61 133
2009-10 87 82 145
2008-09 34 54 50
2007-08 70 67 116
2006-07 38 10 51
2005-06 28 20 30
2004-05 30 5 35
2003-04 39 8 53

Revidering av vedtektene for Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag
På årsmøte i 2014 ble noe av innholdet i vedtektene for utmarkslaget diskutert, det kom forslag om at vedtektene burde revideres. På bakgrunn av dette, har styret gjennomgått og gjort noen revideringer i vedtektene. Reviderte vedtekter legges frem som egen sak på årsmøte i 2015.

Hjemmesiden til utmarkslaget
Styret har jobbet med å få skrivetilgang på hjemmeside til Utmarkslaget uten at det har lykkes. Dermed opprettholder Utmarkslaget gjeldende hjemmeside som «styres» av Siw Haugnes/Arild Burud.

Merking av tursti Nesset- Sotnes
Utmarkslaget har fått forespørsel fra Skjervøy kommune om å ta på seg merkingen av turstien, Nesset- Sotnes.
Stien er befart av Odd Thomassen som skal gjøre deler av jobben, noe av stien må kvistes før den merkes.

Rypetelling høsten 2015
Styret i Utmarkslaget har vært i kontakt med Christian Lembrecht som har gjennomført rypetelling ved de andre utmarkslagene på Arnøya. Han er villig til å gjennomføre rypetelling i 2015. Styret har bestemt at rypetellingen skal gjennomføres i slutten av august 2015. Noen i styret har sagt seg villig til å delta på rypetellingen.
Rypetellingen vil gi en god pekepinn for jaktuttaket for sesongen 2015/16.

Registrering av fangst- rutiner – oppfølging
I dag er det tilbakemelding på jaktkort etter endt jakt, denne ordningen fungerer ikke helt tilfredsstillende og ordningen har ikke vært fulgt godt nok opp. Den som selger jaktkort må registrere telefonnummer og e.post adresse på den som jakter når jaktkortet selges, dette for å kunne kontakte vedkommende når fangstrapporten uteblir.
Det må innarbeides følgende rutiner:

 • Fangstrapport skal registreres på baksiden av jaktkortet, dette må følges opp av kortselger

 • Jaktkortet lever inn etter jakten eller sendes pr. post eller e: post

 • Manglende rapportering på jaktkort må følges opp av den som selger jaktkort

 • Kortselger skal presisere rutinene for tilbakemeldingene av jaktresultat for jegerne

 • Styre kan innføres tiltak/sanksjoner for ikke rapportering av fangst

Akkarvik veien
Leder i Utmarkslaget, Odd Thomassen har sendt skriv til Skjervøy kommune angående vedlikehold av Akkarvik veien.
Skjervøy kommunes svar var at de i budsjettforslaget for 2015 skulle se på mulighetene få til å bevilge penger til vedlikehold av Akkarvik veien. Det skjedde dessverre ikke og veien blir ikke vedlikeholdt i henhold til skrivet fra Utmarkslaget som omfattet grøfting, bytte av stikkrenner, skraping og grusing av veien.
Styret i Utmarkslaget vil jobbe videre med saken opp mot Skjervøy kommune.

Stemmerett på årsmøte- oversikt over eiere av eiendommene i Utmarkslaget
Styret må ha bedre kontroll på årsmøte hvem som har stemmerett i henhold til følgende regler:

 • Det er kun en person pr. eiendom som har stemmerett

 • Hvis en person har flere eiendommer, har vedkommende kun en stemme på årsmøte

 • Det kan ikke benyttes flere enn en fullmakt på årsmøte pr. person

 • Ved oppmøter på årsmøte skal grunneierne eller fullmaktsinnehaver registre seg slik at man får kontroll på hvem som har møtt og hvem som har stemmerett på årsmøte
  Det skal registreres hvilken eiendom vedkommende har stemmerett for

Nord -Troms Fuglehund klubb
Fuglehund klubben har også i 2015 fått leie Utmarksområdets jaktterreng til den årlige hundefuglprøven som gjennomføres over hele Arnøya. Arrangementet har stor deltagelse og klubben er godt fornøyd med jaktterrenget i vårt område.
Hundeklubben betaler kr 1 500,- i leie for jaktterrenget.

Økonomi
Revidert regnskap viser et overskudd pålydende kr 6237,-.
Lagets økonomi baserer seg på salg av jaktkort, prøveperioden med redusert jakt for «utenbygds» jegere har redusert inntektene til Utmarkslaget. Små utgifter og god kostnadskontroll bidrar til overskudd i jaktåret 2014-15.

Jakttider 2015- 2016
Jaktperioden for 2014-2015 har vært i tidsrommet 15.09.14 til 15.03.15
Styret anbefaler de samme jakttidene for 2015 -16
Styret presiserer følgende for jakt med grunneierkort:

 • Grunneiere skal betale medlemsavgift på kr 100,- før jakten starter

 • Ved utlån av grunneierkort skal utlåner informere styret om utlånet

 • Utlåner skal informere låntaker om jaktreglene og jaktområdet for Utmarkslaget

 • Låntaker skal betale vedtatt avgift for jaktkort pr. døgn som idag er kr 200,-


For styret

Odd Thomassen
Leder Akkarvik og Sør-Rekvik Utmarkslag


Denne side oppdatert søndag 19.juli 2015 klokka 21:25