Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Styremøte i Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag

Tid
Mandag, 15.september 2014
Sted
Ytterbergneset, Lillevika
Tilstede
Odd Thomassen        Leder
Odd Edvardsen            Kasserer
Per Kristiansen            Styremedlem
Knut Henrik Pedersen        Styremedlem

Saksliste
1. Gjennomgang av vedtektene for Akkarvik og Sør Rekvik utmarkslag
På årsmøte i 2014 ble noe av innholdet i vedtektene for utmarkslaget diskutert, det kom forslag om at vedtektene burde revideres. På bakgrunn av dette, har styret gjennomgått vedtektene og vil komme med følgende forslag på årsmøte i 2015.

- Budsjettforslag i pkt 6 kuttes
- Utbytte til medlemmene skal ikke utbetales
- Budsjettforslag og arbeidsplan kuttes i pkt 8, styret behandler saker etter hvert som de dukker opp.
- Under pkt 12, hvor det står bygda, skal det stå Akkarvik
Det må utarbeid en paragraf som heter jaktkort, her må følgende inngå under punktet jaktkort
- Utlån av grunneierkort
- Betaling av jaktavgift for utlån av grunneierkort bør innføres.
- Salg av jaktkort med pris pr. jaktdøgn
- Misbruk av jaktkort
- Ved overtredelse av vedtektene må det legges inn hvilke sanksjoner som kan iverksettes, her nevnes  inndragelse av jaktkort- bot- skriftlig advarsel
- Styret kan iverksette tiltak overfor misbruk av jaktkort

2. Status på hjemmesiden til utmarkslaget
Det jobbes med å få tilgang til vår hjemmeside- alle i styret skal ha skrivetilgang til hjemmesiden.
Gammel hjemmeside skal overtas fra Siw Haugnes og Arild Burud
Utmarkslaget må betale for å få kontroll over hjemmesiden.
Ny hjemmeside må baseres på innholdet til gammel hjemmeside.
Knut Henrik jobber med hjemmesiden, han forespeiler at den kan være ferdig innen utgangen av november 2014.
Utmarkslaget skaffer seg et kredittkort som benyttes til betaling for hjemmesidene. Det kreves av de som selger rettighetene til hjemmesiden til utmarkslaget.

3. Forespørsel fra Skjervøy kommune om merking av sti Lillevika- Sotnes
Utmarkslaget kan ta på seg merkingen av turstien, Odd Th gir tilbakemelding til kommunen
Stien må også kvistes før den merkes.

4. Rypetelling høsten 2015
Utmarkslaget har vært i kontakt med Christian Lembrecht som har gjennomført rypetelling ved de andre utmarkslagene på Arnøya. Han er villig til å gjennomføre rypetelling i 2015.
På bakgrunn av dette ønsker styret at det skal gjennomføres rypetelling i august 2015, den blir gjennomført av Christian Lembrecht. Rypetellingen vil gi en god pekepinn for jaktuttaket for sesongen 2015/16.
 
5. Jaktannonse i avis Nordlys
Jaktannonsen i avisa Nordlys gir en god informasjon om jakten i området og er tilfredsstillende for utmarkslaget.

6. Status salg av jaktkort
Det er kun solgt 8 grunneierkort pr denne dato. Fra 1/11 er det solgt 5 jaktkort, den 8/11 er det solgt 2 jaktkort. Styret vil komme med et forslag på årsmøte 2015 om at ved utlån av grunneierkort, skal de som jakte betale normal jaktavgift pr. jaktdøgn.
Det må informeres om gåsejakten på hjemmesiden, det skal selges jaktkort på gås.

7. Økonomisk støtte til Lillebrygga pub
Saken ble avvist av årsmøte 2014, dette på grunnlag av at forslaget ikke kom fra eierne, men av et medlem i utmarkslaget.
Styret i utmarkslaget mener det er meget viktig å ha et sted i Akkarvik hvor man kan samles. Det er noen av "våre kunder" som benytter seg av tilbudet.
Utmarkslaget støtter gjerne Lillebrygga pub, men vi ønsker mer informasjon angående driften av puben.
Hva skal støtten benyttes til og hvordan skal støtten forvaltes?

8. Registrering av fangst- rutiner - oppfølging
I dag er det tilbakemelding på jaktkort etter endt jakt, denne ordningen fungerer ikke helt tilfredsstillende og ordningen har ikke vært fulgt godt nok opp. Den som selger jaktkort må registrere telefonnummer og e.post adresse på den som jakter når jaktkortet selges, dette for å kunne kontakte vedkommende når fangstrapporten uteblir.
Det må innarbeides følgende rutiner:
- Fangstrapport skal registreres på baksiden av jaktkortet, dette må følges opp av kortselger.
- Jaktkortet lever inn etter jakten eller sendes pr. post eller mail.
- Manglende rapportering på jaktkort må følges opp av den som selger jaktkort
- Kortselger skal presisere rutinene for tilbakemeldingene av jaktresultat for jegerne.
- Styre kan innføres tiltak/sanksjoner for ikke rapportering av fangst.

9. Eventuelt
Akkarvik veien
Odd Thomassen får fullmakt av styret til å sende et skriv til Skjervøy kommune angående vedlikehold av Akkarvik veien.

Utlån av grunneierkort
Styret foreslår at personer som jakter på lånt grunneierkort skal betale normal jaktavgift som i dag er 200,- pr jaktdøgn. Dette blir tatt opp som sak på årsmøte 2015.
Dette gjelder ikke nær familie, nær familie defineres som ektefeller/samboere og barn/stebarn.
Grunneierkortet skal være med de som jakter.
Grunneiere i utmarkslaget kan kontrollere at de som jakter har lovlig jaktkort.

Stemmerett på årsmøte- oversikt over eiere av eiendommene i utmarkslaget
Styret må ha bedre kontroll på årsmøte hvem som har stemmerett. Det er kun en person pr. eiendom som har stemmerett. Hvis en person har flere eiendommer, har vedkommende kun en stemme på årsmøte.
Det kan ikke benyttes flere enn en fullmakt på årsmøte pr person.
Ved oppmøter på årsmøte skal oppsitterne registre seg slik at man får kontroll på hvem som har møtt og hvem som har stemmerett på årsmøte. Det registreres hvilken eiendom vedkommende har stemmerett for.
Forutsetningen for stemmerett på årsmøte, er at grunneier har betalt års/medlemsavgiften pålydende 100,-

Møte ferdig klokken 2010.

Odd Thomassen
Referent

Denne side oppdatert torsdag 30.oktober 2014 klokka 23:26