Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Emne: Referat fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Dato: Lørdag 20. juli 2013 kl. 12:00-12:30

Sted: Puben i AkkarvikDagsorden:

  1. Konstituering inkl. godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet). Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder

  2. Styrets årsmelding

  3. Regnskap og revisorberetning

  4. Avstemming eller fordeling

  5. Jakttider 2013-2014

  6. Innkomne saker

  7. Valg


Konstituering:

Leder ønsket årsmøtet velkommen og ba om at stemmeberettigede rakte opp hånden, og at de som møtte med fullmakt leverte det inn. 12 stemmeberettigede møtte inkludert fullmektige. Totalt var det 14 oppmøtte til årsmøtet. En bemerkning at innkalling ikke var mottatt. Adresseliste oppdateres i henhold til dette.

Valg av sekretær ble Wiggo Mathiassen. Annie Pedersen og Dagfinn Thomassen ble valgt til å underskrive protokollen.Årsmelding:

Leder gjennomgikk årsmeldingen. Det ble kommentert at det var kommet svarbrev fra Reindsriftsforvaltningen høsten 2012 på brev som var henvist til ved forrige årsmøte. Styret mente at det ikke var hensiktsmessig å bruke mer tid på denne saken, og vil heller bruke mer tid på forvaltning av viltressursene.

Styret hadde begrenser salget av jaktkort høsten 2012 etter indikasjoner på nedgang i rypebestanden.

Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.Regnskap og revisorberetning:

Odd som kasserer fikk ordet til å gjennomgå regnskapet. Overskuddet siste år er kr. 13.029,50. Ny beholdning er kr 129.501,68.  Det ble opplyst om at utgifter til årsfest neste helg ville komme på neste års regnskap. Revisor har godkjent regnskapet, selv om kopiene som ble utlevert på møtet ikke inneholdt revisors signatur.Avstemming og fordeling:

Etter vedtektene, ok.Jakttider 2013-14:

Jakttider som siste år, 15.9 til 15.3.Innkomne saker:

Det var innkommet 2 forslag til årsmøtet (forslagene ble delt ut med årsmeldingen). Begge forslagene gikk på begrensninger i jakten, der styret gikk inn forslag 1. Ved avstemming over forslag 1 var det 6 for og 6 mot. Forslag 2 fikk 8 stemmer for og 4 mot. Dermed ble forslag 2 vedtatt. Det betyr i praksis at en forsøksordning på 3 år gjennomføres der det ikke vil bli gjort salg av jaktkort før 1.november til andre enn egne medlemmer og fastboende i Akkarvik.Valg:

De som er på valg i år er Jørn Kåre Fjelldal og Knut Henrik Pedersen.
Styremedlem Knut Henrik Pedersen ble valgt for 2 år.

Som leder ble Jørn Kåre Fjelldal valgt for 1 år.


Denne side oppdatert onsdag 31.juli 2013 klokka 21:52