Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Årsberetning for Akkarvik og Sør Rekvik Utmarkslag
2012-2013


Styret

Styret har avholdt et ordinært styremøte. Det har vært to saker til behandling det siste året, men styremedlemmene kommuniserer med hverandre, og det sendes en del mail i behandlingen av styresaker.

Styret har i perioden bestått av følgende:

Verv Periode Navn
Styremedlem/leder 2009-2013 Jørn Kåre Fjelldal (på valg)
Styremedlem 2009-2013 Knut Henrik Pedersen (på valg)
Styremedlem 2012-2013 Per Kristiansen
Styremedlem/kasserer 2006-2013 Odd Edvardsen
Varamedlem 2005-2013 Erna Wilhelmsen
Revisor 2007-2013 Ottar Friis

Styret har i det siste året jobbet med følgende saker:

Begrensninger i salget av jaktkort

På bakgrunn av bekymringsmeldinger om lavere rypebestand tidlig på høsten 2012 besluttet styret å begrense salget av jaktkort til andre enn utmarkslagets medlemmer. I og med at et allerede var solgt en god del kort til utenbys jegere kunne vi ikke stoppe utstedelse av disse kortene. Av den grunn satte vi en salgslimit på kr. 10.000,-

Reinplagen

Styret har sendt to skriftlige henvendelser til Reindriftsstyret vedrørende reinplagen på Arnøya i forkant av fjorårets årsmøte. Det ble ikke respons på disse fra de rette myndigheter før høsten 2012. Det som framgikk av dette svaret var at forvaltningen henviste til rettigheter fra langt tilbake i tid, og at de ikke vil være med på at dette er noe større problem for Arnøya enn andre områder i nord. Dette temaet har vært en gjenganger på årsmøtene de siste årene, og styret mener at i fremtiden må både det nye styret og årsmøtet ellers jobbe mer med forvaltning av viltressursene enn å kjempe mot en næring som er kommet for å bli. Når vi ser at uttaket av vilt, og grunnlaget for vilt er blitt mindre med årene er det bedre at ressursene legges mot uttak av predatorer som f.eks. mink, røyskatt, kråke og ravn. Disse predatorene, sammen med den fredede oteren er en trussel for viltpleiet for fremtiden. I og med den store økningen i bestanden av disse predatorene foreslår dagens styre at ressursene blir vinklet mer mot reduksjon av disse artene fremfor å kjempe mot en sak som er vanskelig for et utmarkslag å gjøre noe med. Slike saker kan den enkelte selv følge opp overfor de rette myndighetene.

Salg av jaktkort 2012/13

Stein Andreassen har også i 2012/13 gjennomført salg av jaktkort på en profesjonell måte, og det ble solgt jaktkort for kr. 11.400. I tillegg er det innbetalt kr. 1.100 i jaktavgift av grunneiere som ønsker å drive jakt.

Jaktutbytte de siste år

Basert på fangstskjema returnert til grunneierlaget, er resultatet som følger:

Jaktstart år Lirype Fjellrype Hare
2003 39 8 53
2004 30 5 35
2005 28 20 39
2006 38 10 51
2007 70 67 116
2008 34 54 50
2009 87 82 145
2010 89 61 133
2011 131 72 185
2012 69 50 75

Økonomi og medlemmer

Revidert regnskap viser et overskudd på kr.13.029,50

Lagets inntekter er i tråd med årsmøtevedtak ikke basert på medlemskontingenter, men i sin helhet på salg av jaktkort.

Jakttider 2013 - 2014

Jakten på grunneierlagets område har foregått i perioden 15.09.12 til 15.03.13. Styret foreslår de samme jakttidene for perioden 2013-14, men ønsker samtidig at det blir gjort begrensninger i salget av jaktkort (se saker til behandling i årsmøtet).

Styret vil samtidig benytte anledningen til å presisere at vedtektene sier at «medlemmer av utmarkslaget kan kjøpe et grunneierkort til kr. 100,- per år som gir tilgang til jakt i hele jakttiden». Dette innebærer at en først betaler avgiften før en begynner å jakte. Med andre ord et forskudd, og ikke som noen later til å forstå, at dette er noe som kan betales i ettertid.


Denne side oppdatert onsdag 31.juli 2013 klokka 22:14