Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Emne: Referat fra årsmøte i Akkarvik og Sør-Rekvik utmarkslag

Dato: Lørdag 28. juli 2012 kl. 12:00-13:30

Sted: Puben i Akkarvik

Dagsorden:

 1. Konstituering inkl. godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet). Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder

 2. Styrets årsmelding

 3. Regnskap og revisorberetning

 4. Avstemming eller fordeling

 5. Jakttider 2012-2013

 6. Innkomne saker

 7. ValgKonstituering:

Leder ønsket årsmøtet velkommen og ba om at stemmeberettigede rakte opp hånden, og at de som møtte med fullmakt leverte det inn. 15 stemmeberettigede møtte inkludert fullmektige. Det kom en stemmeberettiget senere under møtet slik at det totalt deltok 16 stemmeberettigede under deler av møtet.

Valg av sekretær ble Øystein Edvardsen. Per Kristiansen og Levi Larsen ble valgt til å underskrive protokollen.Årsmelding:

Styret har jobbet med to saker det siste året. Det ene er reinplagen, og det vises til diverse korrespondanse. Saken er uavklart. Den andre saken er vinterstengte veier tl Akkarvik. Dette må jobbes videre med overfor Statens Vegvesen. Henrik Lockertsen tok også dette temaet opp på slutten av møtet, og ville vite om noen kunne gjøre noe. Kanskje er reinpolitiet i Hammerfest rette instans når det viser seg at Reindriftsforvaltningen og Mattilsynet ikke bryr seg?

Kommentarer til jaktrapporten med uttak av ryper, hare og orrfugl. 7 stk. har ikke levert jaktrapport. Hva gjør vi med dem? Det er ressurskrevende å følge opp jaktrapportene, og det er selvsagt ikke ønskelig. Styret følger opp overfor disse, og det vurderes jaktnekt for de som ikke leverer rapport (ref. tidligere vedtak i årsmøtet).Regnskap og revisorberetning:

Odd som kasserer fikk ordet til orientering. Inntekter vedr. salg av jaktkort er kr. 15.600. Overskuddet siste år er kr. 16.174,88. Ny beholdning kr. 117.052,18. Laget har en solid økonomi. Det står skrevet Grunneierlag i regnskapsrapporten, men det er selvsagt Utmarkslag i .h.h.t siste årsmøtevedtak. Revisor har godkjent regnskapet.Avstemming og fordeling:

Etter vedtektene, ok.Jakttider 2012-13:

Jakttider som siste år, 15.9 til 15.3. Dette er samordnet med de andre lagene på øya.Innkomne saker:

Forslag fra Odd Edvardsen om fredning av all fangst av storfugl i en periode på fem år for å gi mulighet til at bestanden bygger seg opp. Hvis dette vedtas betyr det at en ny vurdering om fredningsvedtaket skal oppheves må gjøres i årsmøtet 2017. Enstemmig vedatt.

Forslag fra Øystein Edvardsen om årlig sommerfest for medlemmene, første gang i 2013. Samtidig bevilges det et årlig beløp på kr. 10.000 til dette formålet. Styret støtter ikke forslaget , men vil støtte en fest i 2013. Øysteins forslag fikk tre stemmer, mens styrets innstilling fikk 12 stemmer.

Forslag fra Henrik Richardsen om navneendring fra Utmarkslag til Grunneierlag igjen. Henrik begrunner dette med at Utmarkslaget har fjernet seg fra bygdas interesser og er nå bare et lag for de med utmark. Hans ide er at alle med punktfeste skal være berettiget til å være medlemmer.. Styrets innstilling er at de ikke støtter dette forslaget da det ikke har noe med et utmarkslag å gjøre. Ved tilfredstillende interesse fra andre grunneiere foreslår styret at de stifter et eget bygdelag om de ønsker et talerør for bygda. En omgjøring med dette formålet betyr i praksis at utmarkslaget må oppløses. Et slikt forslag betyr også at det kreves 2/3 flertall i.h.h.t. vedtektene. Henriks forslag fikk seks stemmer og falt.

Steinar Mikkelsen hadde levert inn to forslag. Det ene gikk på fredning av storfugl, og her henviser årsmøtet til forslaget fra Odd Edvardsen som allerede er vedtatt. Det andre forslaget går ut på at alle med hytteeierne uavhengig av eiendommens størrelse skal kunne melde seg inn i laget. Dette forslaget fikk ingen stemmer.

Forslag fra Odd Edvardsen på at det lages en informasjonsfolder som informerer om jaktområde, hvem som kan kjøpe jaktkort og kravet til rapportering samt eventuell eksklusjon. Forslaget fikk 12 stemmer og ble dermed vedtatt.

Anmodning fra Torill Konst om anmodning til ryddeaksjon i Akkarvik. Dette er utenfor utmarkslagets vedtekter.Valg:

De som er på valg i år er Odd Edvardsen og Erna Wilhelmsen, samt varamedlemmet til styret Annie Pedersen.

Odd Edvardsen hadde sagt seg villig til å sitte en periode til og ble valgt med akklamasjon.

Det var kommet to forslag til den andre styreplassen, Arild Burud og Per Krisitiansen. Sistnevnte ble valgt mot en stemme.

Forslag til varamedlem er Erna Wilhelmsen som ble enstemmig valgt.

Som leder ble Jørn Kåre Fjelldal valgt.

Det nye styret:

 • Jørn Kåre Fjelldal, leder - på valg i 2013
 • Odd Edvardsen, kasserer - på valg i 2014
 • Knut Henrik Pedersen - på valg i 2013
 • Per Kristiansen - på valg i 2014
 • Varamedlem: Erna Wilhelmsen - på valg i 2014
 • Revisor: Ottar Friis

Denne side oppdatert tirsdag 14.august 2012 klokka 23:58