Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Referat fra årsmøte i
Akkarvik og Sør-Rekvik Utmarkslag

Tid: Lørdag  23. juli 2011 kl 1200-1440
Sted: Puben i Akkarvik


Dagsorden:

 1. Konstituering inkl.
  Godkjenning av innkalling og saksliste (møtets lovlighet)
  Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen sammen med leder.
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskap og revisjonsberetning
 4. Avsetning eller fordeling
 5. Jakttider 2011-2012
 6. Innkomne saker
 7. Valg

Oppstart

Leder Jørn Kåre Fjelldal ønsket deltakerne velkommen og ba om at de stemmeberettigede viste det ved håndsopprekning.
19 stemmeberettigede møtte, hvorav en med uskrevet fullmakt. Fjelldal presiserte at fullmakt da må leveres senere.

Fjelldal ba om et minutts stillhet av respekt for de skadde, døde og pårørende etter hendelsen i Oslo og på Utøya fredag 22. juli 2011.

Sak 1 Konstituering

Styrets leder er, i følge vedtektene § 6, 6. setning, leder av årsmøtet.

Forslag fra styret: Innkalling, saksliste og møtets lovlighet godkjennes.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Forslag fra styret: Siw Haugnes blir referent fra årsmøtet.
Vedtak: Enstemmig valgt.

Forslag fra årsmøtet: Odd Thomassen og Øistein Edvardsen undertegner årsmøteprotokollen.
Vedtak: Begge ble enstemmig valgt.

Sak 2 Styrets årsmelding

Årsmeldingen ble delt ut på årsmøtet. Leder gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt.

I forhold til utdelt årsmelding ble det orientert om rettelser under punktet om verv:
- Styremedlem/kasserer Odd Edvardsen 2010-2012 (ikke på valg)
- Revisor Ottar Friis (på valg)

Det kom spørsmål fra årsmøtedeltakerne til noen av årsmeldingens punkter:

 • Leverer alle jegere jaktrapport?
  Kasserer Edvardsen redegjorde at de som kjøper jaktkort stort sett leverer fangstrapport, av og til først etter purringer. Svarprosenten begynner å nærme seg 100 %.
 • Har styret vurdert "baglimit", dvs. en øvre grense på hvor mange rype det skal være lov å felle per dag?
  Diskusjonen som fulgte tok blant annet opp at ingen jeger beskatter bestanden særlig mye på egen hånd, men at det samlet kanskje bør begrenses. Det er nå er en øvre grense på antall jegere som tillates per dag. Leder presiserte at det ikke er noen indikasjon på at bestanden har gått ned. Tommy Mikkelsen sa at selv om rypebestanden ikke er mindre enn tidligere, er likevel bestanden lav. Leder uttalte at skal baglimit innføres, må det leveres som forslag til årsmøte i 2012.
 • Jakttider.
  Øistein Edvardsen mener at i en beretning bør siste sesongs jakttider stå, mens neste sesongs jakttider er eget punkt på årsmøtets dagsorden.
  Styret ønsket å rette årsmeldingen på det punktet.

Forslag fra styret: Årsmeldingen godkjennes med nevnte endringer i punktene verv og jakttider.
Vedtak: Årsmeldingen med endringer ble enstemmig godkjent.

Sak 3 Regnskap og revisjonsberetning / Sak 4 Avsetning eller fordeling

Regnskap og revisjonsberetning ble utdelt på årsmøtet.

Forslag fra styreleder: Sak 3 behandles sammen med sak 4 Avsetning eller fordeling
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Kasserer Odd Edvardsen redegjorde for regnskapet. Driftsoverskuddet er på kr 4 469,30 og beholdningen på kr 100 297,30.

Revisor Ottar Friis har revidert og godkjent regnskapet uten merknader 23. juni 2011.

Kommentarer fra årsmøtet vedrørende regnskap og lagets økonomi:

 • Beholdningen viser at det er rom for en ny medlemsfest i 2012. Puben kan være for lite, slik at Arnheim (skolen) muligens må brukes.
 • Satsene for jaktkort og hundeklubbens leie er lave og bør økes fra 2012. leien bør samsvare med avgiften Arnøyas øvrige utmarkslag tar.
 • For å spare portoutgifter henstiller lederen alle med e-postadresse å melde den til styret.

Forslag fra styret: Årsregnskapet godkjennes og overskuddet avsettes til beholdning i bank.
Vedtak: Enstemmig godkjent og vedtatt.

Sak 5 Jakttider 2011-2012

Forslag fra styret: Jakttidene for sesongen 2011-2012 settes til 15.9.2011 - 15.3.2012.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 6 Innkomne saker

Forslagene som ikke er i full tekst i referatet, finnes som vedlegg.

6.1 Forslag fra Jørn Kåre Fjelldal: Vedtektsendringer

Merknad fra referenten: Endringsforslagene synes som fet skrift.

Endring av lagets navn fra Grunneierlag til Utmarkslag
§ 1: Akkarvik & Søre-Rekvik Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere innenfor det område som fremgår av § 3. Forretningsadresse er Akkarvik, Skjervøy.

§ 6, andre avsnitt.
Bare medlemmer har stemmerett på årsmøte. Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Fullmakten gjelder bare for ett årsmøte.

§ 6, fjerde avsnitt.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret minimum 30 dager før årsmøtet avholdes.

§ 10 Inntekter og utgifter
Det føres kun regnskap for lagets virksomhet. Utmarkslaget skal til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital. Egenkapitalens størrelse fastsettes av årsmøtet.
Muntlig forslag fra Fjelldal: Egenkapitalens størrelse skal være minst kr 30 000,-.
Merknad: Årsmøtet mener punktet hører til under avsetninger.

§ 11 Utmelding
Utmelding kan skje skriftlig med 3 måneders varsel til styrets leder. Utmelding gir ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt andelskapital. Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler for øvrig. Utestengning kan skje ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner tilsier det.

Forslagstiller redegjorde for bakgrunnen for forslaget:
Det kom en ny samvirkelov i 2010. Denne krever noen endringer og tilpasninger i vedtektene. Fristen for endringer er 2012. Navneendringen foreslås fordi begrepet "Utmarkslag" er mer presist i forhold til lagets formål og mandat enn "Grunneierlag".

Forslag fra Stein Andreassen (lagt fram under møtet):
I §1 endres "Søre-Rekvik" til "Sør-Rekvik", slik navnet offisielt er på kart o.l.

Oppsummering av diskusjonen vedrørende forslag om navneendring:
Flere er bekymret for at endring fra "Grunneierlag" til "Utmarkslag" fører til at de som ikke har utmark ikke kan bli medlem. Leder og andre presiserte at slik er det allerede i dag etter §§ 2 og 3.

Avstemning:

 • Endring i § 1, fra "Grunneierlag" til "Utmarkslag": Vedtatt mot en stemme.
 • Endring i § 1, fra "Søre-Rekvik" til "Sør-Rekvik": Enstemmig vedtatt.
 • Tillegg i § 1, forretningsadresse: Enstemmig vedtatt.
 • Tillegg i § 6, gyldighet av fullmakter: Enstemmig vedtatt.
 • Endring i § 6, fra 45 til 30 dager for innkomne forslag: Enstemmig vedtatt.
 • Tillegg i § 10, om egenkapital: Enstemmig vedtatt.
  Tillegg i sak 4 Avsetning: Egenkapitalens størrelse skal være minst kr 30 000,-. Enstemmig vedtatt.
 • Endring i § 11, utmeldingsfrist: Enstemmig vedtatt.
 • Tillegg i § 11, om utestengning: Enstemmig vedtatt.

6.2 Forslag fra Siw Haugnes: Vedrørende valg

Presiseringer i forhold til årsberetningen til styret.

Vanligvis står det i beretningen når representantene sist ble valgt. Av og til har man med informasjon om når de neste gang er på valg. Skal det stå når de ble valgt inn for første gang, bør det være korrekt. Her er årene/opplysningene jeg har klart å spa opp:

Styret for 2010/2011 ser slik ut:
Jørn Kåre Fjelldal – valgt første gang i 2009 (leder)  - på valg i 2011
Knut Henrik Pedersen – valgt første gang i 2009  - på valg i 2011
Odd Edvardsen (kasserer) – valgt første gang i 2005 - valgt i 2010 - på valg i 2012
Erna Wilhelmsen – valgt første gang i 2009  - på valg i 2011
Varamedlem: Annie Pedersen - valgt første gang i 2005 - valgt i 2009 - på valg i 2011
Revisor: Ottar Friis - valgt første gang i 2007 - på valg i 2011

Det ser ikke ut til at revisor er blitt valgt siden 2007. Det var ikke valg i 2008 og i 2009 og 2010 er det ikke spor etter revisorvalg i referatet. Det må vi vel passe på å få til denne gangen.

Forslag til årsmøtets dagsorden punkt valg: To styremedlemmer og et varamedlem velges for to år og et styremedlem for et år.
Begrunnelse: Siden både Jørn, Knut, Erna og Annie er på valg i år kan vi risikere veldig dårlig kontinuitet i styret. Selv om noen gjenvelges, kan vi med toårs valg risikere nesten komplett utskifting om to år. Dette er det indirekte hjemmel for i vedtektene § 6.

Leders kommentar: Om dette forslaget blir vedtatt av årsmøtet foreslås det samtidig endring i vedtektenes § 6 som sier "... velges for 2 år om gangen, men slik at to av medlemmene trer ut ved loddtrekning etter første året....

Forslag fra leder Fjelldal til endring i vedtektene § 6, punkt om styrevalg:
"Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at to av medlemmene trer ut ved loddtrekning etter første året. Dette for å oppnå nødvendig kontinuitet" endres til "Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at ikke flere enn halvparten av medlemmene er på valg samtidig. For å oppnå dette kan et eller flere styremedlemmer velges for kun et år. Dette for å oppnå nødvendig kontinuitet".

Avstemning: Fjelldals forslag ble vedtatt mot en stemme. Haugnes' forslag behandles under Sak 7 Valg.

6.3 Forslag fra Torgunn Nessør og Dagfinn Thomassen: reinplager for grunneiere

Grunneierlaget må henvende seg til samene slik at vi kan unngå at store reinflokker vandaliserer hager og tråkker ned alt av bær som vi høster. De siste årene samene satt reinen på land i Lillevik/Geitvik området uten tillatelse fra grunneierne. Er det slik at samene kan gjøre som de selv vil eller må de spørre grunneierne om lov? Reinen gjetes ikke slikt som det ble gjort før og dyrene oppholder seg på innmark og rundt husene/hyttene til folk. Dette medfører mye ekskrementer og dritt som blir liggende og slikt kan vi ikke ha det.

Grunneierlaget må gjøre en henvendelse til de som har rein på Arnøy og legge fram  problemet snarest.

Redegjørelse fra leder Fjelldal:
Laget sendte et brev til Reindriftsforvaltningen 10.7.2011. Svar er ikke mottatt.

Oppsummering av årsmøtets diskusjon:

 • Innmark kan gjerdes inn.
 • Avtale om reindrift på Arnøya skal visstnok eksistere fra gammelt av.
 • Det er usikkert hvor mange rein samene har lov til å ha på Arnøya.
 • Kan motorferdsel nektes på egen eiendom?
 • Odd Edvardsen brevvekslet med Reindriftsforvaltningen i 2008 og viser til noen punkter i svaret:
  - Det eksisterer en formell avtale fra 1883
  - Øvre grense på antall rein var 1700 i 2008
  - Motorferdsel i forbindelse med reindrift er hjemlet i reindriftsloven og motorferdselsloven.
 • Reinen ønskes vekk fra "husdøra".
 • Tranøy eller en annen kommune på Senja har fått til en avtale som begrenser reinsdyras bevegelsesfrihet.
 • Ilandsetting av rein i Geitvika er nytt og uønsket pga. innmark og bærområder.
 • Døde reinsdyr er et problem for drikkevannet.

Forslag: Noen av reineierne inviteres til Utmarkslagets årsmøte i 2012.

Forslag: Styret får fullmakt til å arbeide videre med saken.

Vedtak: enstemmig godkjent.

6.4 Forslag fra Øistein Edvardsen: Vinterstenging av veien til Akkarvik

STENGT VINTERVEI TIL AKKARVIK

Sist vinter opplevde folk i Akkarvik at over en 3-måneders periode var veien stengt 10 ganger, til sammen i 30 døgn. Statens Vegvesen og NGI oppgir som grunn at det er fare for ras. På samme tid opplever vi at rv 347 Arnøyhamnn- Lauksundskaret holdes åpen, en vei som har høyere rasfrekvens enn Akkarvik-Langfjordbotn. Den siste perioden i vinter med stengt vei, 12 døgns perioden fra 23. mars til 4. april var det i 8 av dagene kuling fra sørøst eller nordvest og mellom -2 og -6 grader. Alle som kjenner Akkarvik og Kjelvåg vet at da går det ikke ras.

Folk har problem med å akseptere begrunnelsen for stenging. Det er mange som spør seg om dette heller har med innsparing å gjøre eller er et kapasitetsproblem. Uansett årsak så er denne situasjonen uakseptabel. Den blir også forsterka av at Skjervøy kommune ikke har løfta en finger for å engasjere seg i situasjonen. Det blir ekstra provoserende når vår egen kommune overser at også Akkarvik tilhører kommunen.

Dette kan ikke fortsette, og som grunneierlag bør vi ta opp saka for å få satt den på politisk dagsorden. Jeg ønsker at årsmøtet drøfter saka for å se hvordan vi bør gripe det an, og lager en foreløpig innstilling:

Grunneierlaget i Akkarvik ber om et møte med politisk ledelse i Skjervøy kommune, evt også med representanter for alle politiske partier i Skjervøy. Målet med møtet er å få en åpen vintervei og ei likebehandling mellom bygdene på Arnøya når det gjelder vinterstengt vei. Styret i grunneierlaget får ansvar for å følge opp saka.

Forslag fra styreleder Fjelldal:
Styret får fullmakt til å arbeide med saken og ber om et møte med Skjervøy kommunes politiske ledelse etter kommunevalget i september 2011.

Oppsummering av årsmøtets diskusjon:

 • Ligger saken innenfor lagets mandat?
 • Åpen vei er en forutsetning for medlemmenes og jegernes tilstedeværelse i Akkarvik og Sør-Rekvik.

Vedtak: Forslaget, med styreleders tillegg, ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg

Styret har følgende forslag:

 • Styremedlem: Jørn Kåre Fjelldal - gjenvalg - 2 år
 • Styremedlem: Knut Henrik Pedersen - gjenvalg - 2 år
 • Styremedlem: Erna Wilhelmsen - gjenvalg - 1 år
 • Varamedlem: Annie Pedersen - gjenvalg - 1 år
 • Revisor: Ottar Friis - gjenvalg - 1 år

Det kom forslag fra årsmøtet på styremedlemmer:
- Tommy Mikkelsen - ny
- Odd Thomassen - ny
Disse forslagen ble trukket etter kort diskusjon, bl.a. om hvilke av styrets forslag kandidatene skulle stille mot.

Avstemning:
- Alle valg ble foretatt enkeltvis.
- Alle valg var enstemmige.

Forslag fra Siw Haugnes: Jørn Kåre Fjelldal velges til leder for et år.
Avstemning: Enstemmig vedtatt.

Etter avstemningen ser styret slik ut:

 • Leder: Jørn Kåre Fjelldal - valgt i 2011 - på valg i 2013
 • Styremedlem: Knut Henrik Pedersen - valgt i 2011 - på valg i 2013
 • Styremedlem: Odd Edvardsen - valgt i 2010 - på valg i 2012
 • Styremedlem: Erna Wilhelmsen - valgt i 2011 - på valg i 2012
 • Varamedlem: Annie Pedersen - valgt i 2011 - på valg i 2012


Siw Haugnes (referent) - Odd Thomassen (sign) - Øistein Edvardsen (sign) - Jørn Kåre Fjelldal (leder)


Denne side oppdatert søndag 20.november 2011 klokka 22:04