Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Referat fra årsmøte 31.juli 2010 på Arnheim i Akkarvik.
Møtestart kl. 12.00

1. Konstituering:

Leder Jørn Kåre Fjelldal åpnet årsmøtet og ønsket forsamlingen velkommen.
Jørn Kåre Fjelldal ble valgt til dirigent med Øystein Edvardsen som referent.
Til å underskrive protokollen ble valgt Joar Hylland Mikkelsen og Regine Lockertsen.
Kommentarer til innkalling: Ingen spesielle kommentarer til innkallingen annet enn at den kom noe sent.
Det var 14 grunneiere med stemmerett som møtte frem. I tillegg møtte det noen uten stemmerett

2. Styrets årsberetning:

Leder leste gjennom årsmeldingen med kommentarer til de enkelte punkt. Laget har gått til innkjøp av ryddesag, og det fremkome ønske fra Stein om å få andre til å lagre dette utstyret. Per sier seg villig til å lagre ryddesagen i fremtiden. Det be også reist spørsmål rundt fangsstatistikk for jaktåret 2009, med særlig fokus på ryper. Det ble litt diskusjon rundt dette temaet med fokus på årsak og virkning til at rypestammen varierer i størrelse og avskyting.

3. Regnskap og revisjonsrapport:

Overskudd siste regnskapsår ble kr. 5.902, og likvide midler er på kr. 96.408. Det vil komme en del utgifter i forbindelse med årsfesten som ikke er tatt med i regnskapet da disse ikke er påløpt enda. Fjorårets årsmøte vedtok en bevilgning inntil kr. 10.000 til dette formålet. Leder gikk gjennom inntekts- og utgiftspostene for året som er gått. Positive kommentarer til innkjøp av minkfelle.

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

4. Avsetning/fordeling:

Fordeling som forslaget i regnskapsrapporten. Det ble stilt spørsmål om viltpleie og tiltak for å få optimal rypestamme, f.eks skuddpremie på kråke og ravn og fangst av mink.

5. Jakttid 2010/2011:

Vedtaket er i samsvar med styrets innstiling. Jakttiden er fra 15.09.2010 til 15.03.2011 for grunneierkort og døgn- og sesongkort selges i perioden 15.09.2010 til 23.12.2010

6. Innkomne saker:

  1. Manglende rapportering av fangst kan gi jaktnekt påfølgende år. Enstemmig vedtatt. 

  2. Skuddpremie på kråke og ravn kr. 50/stk. Kråke og ravn tar mye rypeegg og kyllinger. Enstemmig vedtatt. Før tiltaket innføres må de juridiske aspekter rundt dette sjekkes.

  3. Laget har anskeffet ryddesag. Denne kan lånes vederlagsfritt til alle grunneiere mot at de selv dekker bensinutgifter. Vedtatt med 9 mot 5 stemmer. 

7. Valg:

En person i styret er på valg i år, og det er Odd Edvardsen. Edvardsen ble valgt for de neste to år.

Styret vil det kommende året være satt opp slik :

Jørn Kåre Fjelldal, leder (på valg 2011)
Odd Edvarden, kasserer (på valg 2012)
Erna Wilhelmsen, styremedlem (på valg 2011)
Knut Henrik Pedersen, styremedlem (på valg 2011)
Annie Pedersen, varamedlem (på valg 2011)

Etter alle årsmøtesakene ble festen som skal arrangeres i kveld drøftet. Festkomiteen har bestått av Stein, Regine, Aud og Henrik. Komiteen har ikke fungert godt som komite, og arbeidsbelastningen har falt mye på en person. Det ble fremført kritikk mot at festkomiteen ikke har arbeidet slik som årsmøtet hadde ment. Om det blir fest neste år er avhengig hvor godt det fungerer i kveld.

Møtet hevet.


Denne side oppdatert søndag 12.september 2010 klokka 21:31