Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Referat fra årsmøte 30.juli 2009 på Arnheim i Akkarvik

1. Konstituering:

Leder Arild Burud åpnet årsmøtet og ønsket forsamlingen velkommen.

Arild Burud ble valgt til dirigent og Øystein Edvardsen ble valgt som referent .

Til å underskrive protokollen ble Erna Wilhelmsen og Henrik Richardsen valgt.

Kommentarer til innkalling: Flere ønsker at årsmøteinnkallingen med regnskap og forslag til budsjett sendes per post. Alle har ikke nettilgang og ble gjort oppmerksom på årsmøtet via andre. Leder kommenterte at dokumenter er sendt til alle i styret.

Det var 17 grunneiere med stemmerett som møtte frem. Totalt møtte det 20 personer på årsmøtet.

2. Styrets årsberetning:

Leder kommenterte at det ikke ble avholdt valg ved forrige årsmøte på grunn av at møtet oppløste seg selv. Det sittende styret i 2008 valgte å bli sittende til årsmøtet i år.

I perioden er det en viktig sak det er arbeidet med i styret, og det er nye vedtekter for grunneierlaget. Styret mener at laget ikke kan endre vedtektene for at laget skal få flere medlemmer. Styret kan ikke tilrå utvidelse da det formelt sett ikke er grunnlag for en slik utvidelse ut fra gjeldende regler for utmarks-/grunneierlag.

Dugnad med rydding av stier var også en sak i fjor. Det blir anskaffet ryddesag som Stein får ansvar for å anskaffe. Eventuell dugnad kan tas neste år.

Salg av jaktkort: Stein har gjort en kjempejobb med salg av kort, oppfølging og fangsrapporter. Han fikk applaus av årsmøtet.

Fuglehundklubben leide terrenget i år også.

Det er kjøpt inn en minkfelle og resultatet er at 5-6 minker er tatt.

Forurensing fra døde reinkadavre: Forrige årsmøte sendte brev til Politimesteren i Troms. Svar er mottatt med orientering om at observasjoner bes formidlet til Nils Peder Gaup som er leder i gjeldende reinbeitedistrikt.

Ingen andre kommentarer.

3. Regnskap og revisjonsrapport:

Overskudd siste regnskapsår ble kr. 12.900, og likvide midler er på kr. 90.503. Stein har fått dekket noe av utgiftene han har hatt i forbindelse med salg av jaktkort og innhenting av fangstrapporter

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

4. Avsetning/fordeling:

Fordeling som forslaget i regnskapsrapporten.

5. Jakttid 2009/2010:

Vedtaket er i samsvar med forrige års jakttider. Jakttiden er fra 15.09.2009 til 15.03.2010 for grunneierkort og døgn- og sesongkort selges i perioden 15.09.2009 til 23.12.2009

6. Vedtektsendringer:

Som referert i årsmeldingen.

7. Innkomne saker til årsmøtet:

-Fjerning av kontingent i grunneierlaget innsendt av Arild Burud. Forslag til endring i jaktregler fra dagens tekst; ”Medlemmer av grunneierlaget får et grunneierkort som gir tilgang til jakt i hele jakttiden. Kontingent må være betalt før jaktstart for at grunneierkortet skal være gyldig”. Dette endres til; ”Medlemmer av grunneierlaget kan kjøpe et grunneierkort til kr. 100,- per år som gir tilgang til jakt i hele jakttiden”. Samtidig endres vedtektene under §6 årsmøte der dette avsnittet strykes; ”Kontigenten betales delvis forskuddsvis dvs. at betalingsfrist er senest innen avholdelse av årsmøte. Betaling skjer da for kommende jaktsesong (Eller fra 1.juni til 30 mai kommende år). Forslaget er enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Forslag fra Odd Edvardsen om reduksjon av antall styremedlemmer. Årsmøtet ble forelagt to alternativer: 1)”Laget ledes av et styre på 4 medlemmer og ett varamedlem. 2) ”Laget ledes av et styre på 4 medlemmer”. Alternativ 1 ble valgt mot to stemmer.

Jaktresultat og antall jegere. Det er et ønske fra årsmøtet om at det arbeides videre med å se på jaktresultat, rapporter og eventuelt samarbeide med andre grunneierlag på øya for å få en felles praksis. Hvor stor er bestanden? Kan vi se på andre tiltak for å få en bedre oversikt over bestand og resultat slik at det er en trygg beskatning i området. Det henstilles til styret å jobbe med dette.

Fest i grunneierlaget, festkomite enstemmig valgt: Stein, Aud, Regine og Henrik. Budsjettet er kr. 10.000 med 11 mot 7 stemmer.

8. Valg:

På grunn av manglende valg i 2008 har ikke tida for styremedlemmenes valgtid vært i tråd med statuttene om 1 og 2 års perioder

Odd Edvarden kan ta gjenvalg
Sigmund Mathiassen stiller ikke til gjenvalg
Levi Larsen stiller ikke til gjenvalg
Arild Burud stiller ikke til gjenvalg
Annie Pedersen kan ta gjenvalg

Nytt styre:

Odd Edvarden valgt som kasserer (2010)
Annie Pedersen valgt som varamedlem (2010)
Erna Wilhelmsen valgt som styremedlem (2010)
Jørn Kåre Fjelldal valgt som leder (2011)
Knut Henrik Pedersen valgt som styremedlem (2011)

Leder Arild Burud takker for seg og retter en spesiell takk til styret for det arbeidet som er gjort. Sigmund Mathiassen ønsker at det nye styret belønner Arild Burud for den innsatsen han har gjort med en liten påminnelse/gave. Årsmøtet sluttet seg til dette.

Møtet hevet.


Denne side oppdatert tirsdag 18.august 2009 klokka 23:29