Akkarvik og Sør-Rekvika Utmarkslag - logo design: Jan Roald

Årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag 03.08.2002

Møtet ble holdt på Akkarvik grendehus (skolen), tilstede var 15 medlemmer.

Leder Stig Mikkelsen orienterte om kontakt med Politiet om adgang til å bortvise fremmede jegere fra området. Det forlanges kursing av personer som skal utføre kontroll av jegere.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede med lensmann om utvidet myndighet, og eventuelt kursing.
Årsmøtet vedtar at all bruk av hund i området utelukkes, slik at punkt 6 i vedtektene strykes.
Grunneierkortet skal brukes av en person. Grunneier kan låne ut kortet, med meldeplikt til styret. Meldeplikten går på hvor mye som er skutt og hvem som har brukt kortet. Ordningen er en prøveordning for et år.
Jaktstart for grunneier fra 10.09 02. Salg av kort fremmed jeger fra 20.09.02-23.12.02.
Vinterjakten forbeholdes kun grunneier.
Styret står for kortsalg og regulerer dette for uker. Prisen opprettholdes som året før.
Medlemskontigent for grunneier opprettholdes som året før.

Grunneierlaget ønsker å bidra med støtte til vedlikehold av skolen i Akkarvik innenfor det økonomi kan tåle.

Styret fremmer søknad til Skjervøy kommune om kulturstøtte.

Styret utvides til fem personer.
Forslag til styret: Sigmund Mathiassen, Odd Edvartsen, Levi Larsen.
Valgt : Odd Edvartsen, Sigmund Mathiassen
1 Vara : Levi Larsen

Regnskapet er revidert og funnet i orden av Odd Edvartsen.

Møtet hevet kl. 20:40

Med vennlig hilsen

Stig Mikkelsen


Denne side oppdatert onsdag 17.oktober 2007 klokka 22:35